/ Súťažný A Hrací Poriadok  T T L  /

Vypracoval: RV  TTL  2008 /

Upravené /2022/

A / VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

Trnavská tenisová liga /ďalej iba  TTL /  vznikla v roku 1979 s cieľom rozšíriť možnosti a vytvárať podmienky pre pravidelnú rekreačnú športovú činnosť na masovej základni.  TTL  je masovorekreačnou športovou súťažou, v rámci ktorej môžu pokračovať v pohybovej aktivite bývalí športovci aj z iných druhov športov alebo sa v nej pohybovo realizujú tí, ktorí sa k výkonnostnému športu nedostali. Ďalším cieľom TTL je rozvíjať aktivity svojich členov  pri budovaní a zveľaďovaní tenisových dvorcov v meste i na  blízkom vidieku – pre seba a svoje deti. Všetky súťažné formy majú zvyšovať zaujímavosť, príťažlivosť a motiváciu rekreačného športovania. Pri tejto krásnej hre sa majú stretávať priatelia pri ušľachtilej zábave.

Súťaž sa organizuje v jednoročných hracích cykloch. Najvyšším orgánom TTL je Valné zhromaždenie kapitánov družstiev, príp. zástupcov kapitánov /ďalej iba VZK /. VZK sa schádza 2- krát v priebehu súťaže: pred začatím a po skončení súťažného ročníka. VZK  schvaľuje Súťažný a hrací poriadok TTL  /ďalej iba SaHP/, volí členov Riadiaceho výboru TTL /ďalej iba RV TTL/  a jednoduchou väčšinou prítomných kapitánov mení a dopĺňa SaHP – zásadne však len pred  začatím súťažného ročníka.

Súťaž riadi RV  TTL, ktorý sa volí každý rok po skončení a vyhodnotení uplynulého súťažného ročníka. Novozvolený RV  TTL  začína svoju činnosť na VZK po skončení súťažného ročníka a riadi nasledujúci súťažný ročník. RV  má spravidla 5 – 7 členov, z ktorých každý má na starosti určenú oblasť riadenia  TTL. RV si spomedzi seba volí predsedu RV, ktorého funkčné obdobie je takisto 1 rok.  Hlavným dokumentom TTL je SaHP  TTL, ktorý vypracúva RV a schvaľuje VZK. RV ďalej vypracúva a predkladá kapitánom družstiev všetky potrebné dokumenty:

a /  vylosovanie a časový rozpis súťaží
b /  adresár družstiev, kapitánov a zástupcov kapitánov

Ďalej na VZK predkladá návrh rozpočtu a jeho čerpanie, vydáva podľa potreby súťažný „Spravodaj“  –  v písomnej alebo elektronickej podobe  –  s aktuálnymi a priebežnými tabuľkami a rebríčkami. RV  TTL je hlavným organizátorom najdôležitejších turnajov v rámci série turnajov Grand Prix  TTL  /ďalej iba GP  TTL/, a to Majstrovstvá Trnavy a okolia /ďalej iba MTaO/ vo dvojhre  a  štvorhre  OPEN  / bez ohľadu na vek hráčov/ a VET  /pre hráčov nad 50 rokov/.

Výdaje spojené s organizáciou a riadením TTL sa hradia zo súťažného fondu, ktorý sa vytvára každoročne formou súťažného vkladu – štartovného – zúčastnených družstiev a ktorý môže financovať gestor, prípadne sponzor družstva. Štartovné stanovuje RV TTL, schvaľuje ho VZK a je tvorené stanovenou sumou za každého hráča uvedeného na súpiske. Súťažný fond je uložený na účte v bankovom ústave a používa sa v súlade s rozpočtom  TTL,  ktorý  schvaľuje  VZK.  Kontrolu  čerpania  rozpočtu  prevádza  revízna  komisia TTL. Táto je volená VZK spoločne s RV. Správu o čerpaní rozpočtu predkladá hospodár RV na konci súťažného ročníka na záverečnom VZK, ktoré ju schvaľuje.

Súťaže TTL sú časovo rozvrhnuté tak, aby poskytovali možnosti pre celosezónnu- spravidla od mája do októbra – športovú aktivitu. Hlavnou súťažou TTL je súťaž družstiev /môžu byť aj zmiešané/, MTaO jednotlivcov vo dvojhre a štvorhre a okruh turnajov jednotlivcov o GP  TTL vo dvojhre a štvorhre, ktoré poriadajú jednotlivé družstvá alebo jednotlivci podľa záujmu a možností.

B / ORGANIZÁCIA  SÚŤAŽÍ  DRUŽSTIEV

B / I.  Všeobecné ustanovenia

 1. Do súťaží TTL sa prihlasujú družstvá na základe prihlášky vo forme vyplnenej a kapitánom družstva podpísanej Súpisky družstva, a to pred začatím súťaže. Podmienkou účasti družstva v súťažiach TTL je zaplatenie súťažného vkladu. Tento sa platí v hotovosti spolu s odovzdaním Súpisky na úvodnom VZK pred začiatkom súťažného ročníka. Výšku súťažného vkladu stanoví VZK na návrh RV pred začatím súťaže.
 1. Základným dokumentom /dokladom/ družstva je riadne vyplnená Súpiska družstva so všetkými náležitosťami a údajmi, podpísaná kapitánom družstva a sekretárom  RV  TTL, ktorý riadi športovú časť  TTL a ktorý je zároveň členom RV  TTL.
 1. Súťaž družstiev pozostáva zo súťaže družstiev OPEN /bez ohľadu na vek hráčov/ a súťaže družstiev VETERÁNOV /hráčov nad 50 rokov a hráčov, ktorí v aktuálnej sezóne dosiahnu vek 50 rokov/. Súťaž družstiev sa hrá podľa počtu prihlásených družstiev nasledovne:

a /    I. liga  OPEN 2023     – dvojkolovo, o umiestnenie /semifinále, finále/ o 3.miesto, o 5.miesto, baráž /7.tím 1.ligy vs 2.tím 2.ligy/, posledný vypadáva
b /   II. liga  OPEN  2022  – dvojkolovo, , víťaz postupuje do prvej ligy, druhý hrá baráž s predposledným tímom 1.ligy, o umiestnenie
c /       liga  VET 2022       – dvojkolovo

Kapitáni družstiev TTL  OPEN hlasujú o záležitostiach I. a II. ligy OPEN, kapitáni družstiev  TTL  VETERÁNOV  hlasujú o záležitostiach I.  VET. O všeobecných záležitostiach hlasujú všetci kapitáni.

B / II.  Poradie družstiev, postupový kľúč

 1. Konečné poradie družstiev stanovuje súčet získaných bodov po skončení súťaže.
 1. Ak dosiahne po skončení súťaže rovnaký počet bodov viac družstiev, rozhoduje o poradí:

a /  počet bodov zo vzájomných zápasov
b /  rozdiel setov zo vzájomných zápasov
c /  rozdiel gamov zo vzájomných zápasov
d /  rozdiel setov z celej súťaže

 1. Z  I. ligy OPEN zostupujú v sezóne 2022 Jaslovské Bohunice z II. ligy OPEN postupujú Modranka
 1. VET 50+  sezónu 2022 vyhrali JAF HOLZ Modranka
 1. Ak družstvo, ktoré hralo v predošlom ročníku, sa z akýchkoľvek dôvodov neprihlási v novom ročníku do TTL, jeho miesto zaujme ďalšie družstvo v poradí podľa umiestnenia v predchádzajúcom ročníku súťaží  TTL.

B / III. Propozície súťaží

 1. Časovým programom všetkých súťaží je kalendárny rozpis súťaží a vylosovanie jednotlivých kôl. Sú datované kalendárnym týždňom.  Deň, hodina začiatku stretnutia a miesto /dvorce/ je určené každým družstvom samostatne na celú dobu trvania súťažného ročníka. Tieto údaje sú súčasťou súpisky, adresára a vylosovania.  Tieto údaje sú pre všetky družstvá záväzné a sú povinné sa nimi riadiť. Akúkoľvek zmenu v adresári je povinný nahlásiť kapitán družstva RV  TTL a pokiaľ táto zmena nebude uverejnená na webovej stránke TTL , tak aj kapitánom súperiacich družstiev.
 1. Každé družstvo je povinné dodržiavať časový rozpis súťaže, stanovený hrací deň a začiatok zápasu. Kapitán domáceho družstva nie je povinný hlásiť súperovi termín, miesto a hodinu zápasu, pokiaľ nežiada zmenu termínu zápasu, príp. zmenu miesta zápasu.
 2. Ak jedno z družstiev má vážny dôvod na preloženie stretnutia, môže dôjsť k zmene termínu stretnutia len po vzájomnej dohode  oboch kapitánov. Rovnako možno dohodnúť aj odohratie stretnutia v dvoch termínoch, príp. dohratie prerušených zápasov.
 1. Na zmenu termínu stretnutia /preloženia/ nie vinou vyššej  moci /počasie/ nie je nárok a nemožno ho vynucovať. Platí iba obojstranná dohoda!
 1. Ak družstvo nemá k dispozícii dvorce, môže požiadať o možnosť odohrať všetky stretnutia na dvorcoch súpera. Kapitán takéhoto družstva je povinný dohodnúť včas s kapitánom súpera všetky údaje o zápase.

Ak obaja súperi v stretnutí nemajú k dispozícii dvorce, je povinnosťou kapitána družstva, ktoré je vylosované ako domáce / vo vylosovaní je uvedené na prvom mieste/, zabezpečiť dvorce. Kapitán domáceho družstva je povinný aspoň 3 dni pred stanoveným termínom stretnutia vopred informovať súperovho kapitána o stretnutí / miesto, termín, čas a pod./

 1. Stretnutie možno prerušiť pre tmu po vzájomnej dohode kapitánov a odohrať v náhradnom termíne. Ak nepríde k dohode o  prerušení, platí tento postup:

a /  z dennej tlače sa určí úradná doba západu Slnka pre deň zápasu
b /  každú ďalšiu hru pred touto úradnou dobou západu Slnka musí podávajúci hráč začať
c /  po uplynutí tejto doby sa dohrá rozohratá hra a až potom sa zápas preruší.

Stretnutie sa dohrá na tom istom dvorci s výsledkom, ktorý bol dosiahnutý pri prerušení. Situáciu  po prerušení / stav, strany, podanie / uvedie domáci kapitán na zadnej strane zápisu o stretnutí.

 1. Čakacia doba na hosťujúce družstvo je 30 minút po stanovenom začiatku stretnutia. Ak sa po tejto dobe nedostaví na dvorec ani jeden hráč, kapitán domáceho družstva môže požiadať o kontumáciu stretnutia. Ak sa počas čakacej doby dostaví na dvorec aspoň jeden hráč, sú družstvá povinné začať stretnutie. Na domáce družstvo čakacia doba neexistuje.
 1. Domáce i hosťujúce družstvo je povinné nastúpiť na stretnutie načas tak, aby mohla byť začatá hra na všetkých dostupných kurtoch, ktoré má domáce družstvo k dispozícii.
 1. Pokiaľ nerozhodne RV TTL  inak, možno hrať okrem dvorcov s antukovým povrchom i na iných povrchoch. Kapitán tohto družstva je povinný túto skutočnosť uviesť v adresári pred začatím súťaže.

B / IV.  Stretnutie

 1. Stretnutie družstiev pozostáva z 2 dvojhier a jednej štvorhry, ak sa nevyskytnú dôvody pre zmeny, viď  B / IV, ods. 5,6. Pre ligy OPEN platí, že dve dvojhry hrajú dvaja hráči, do štvorhry musia nastúpiť ďalší dvaja iní hráči.

Pre ligu  VET 50+  platí, že zápas musia odohrať štyria rozdielny hráči. Po dohode však možu odohrať zápas aj v trojici. Ak sa hrajú dve štvorhy, zloženie hráčov nesmie byť pre štvorhry rovnaké. Jeden hráč však nemôže nastúpiť na všetky zápasy.

 1. Za každý  vyhratý zápas / aj kontumačne / získava družstvo 1 bod. Za prehratý zápas nezískava družstvo žiadny bod. Stretnutie sa teda môže skončiť len s výsledkom 2:1, 3:0, 0:3, 1:2, okrem prípadu  B /IV, ods. 6.
 1. Kapitáni družstiev určia pred stretnutím podľa vlastnej voľby hráčov do 1. a 2. dvojhry z fyzicky prítomných hráčov, hráčov do štvorhry napíšu do zápisu o stretnutí najneskôr po ukončení prvej dvojhry.V prípade, že družstvo má k dispozícii iba jedného hráča do dvojhry, tento musí byť v zápise o stretnutí uvedený ako hráč č.1. Pre poradie zápasov platí nasledovné poradie:

a /  1. dvojhra
b /  2. dvojhra
c /  štvorhra

Po predčasnom ukončení alebo nezačatí dvojhry je čakacia doba na štvorhru 30 minút pre obe družstvá, pokiaľ nepríde k dohode kapitánov o inom začiatku štvorhry.

 1. Ak má družstvo k dispozícii na stretnutie iba troch hráčov / platí pre ligy OPEN /, prípadne dvoch hráčov  / platí pre ligy  OPEN  i  VET /, môže dôjsť k dohode oboch kapitánov o odohratí, prípadne dohratí  stretnutia v inom termíne. Keď sa kapitáni nedohodnú, tak sa odohrá najprv prvá a potom druhá dvojhra. Musí sa odohrať aj štvorhra, pričom u nekompletného družstva môže nastúpiť  do štvorhry aj hráč /príp. hráči/, ktorý už hral / hrali / dvojhru. Bod za štvorhru získava kompletné družstvo bez ohľadu na výsledok.

Do súťaže jednotlivcov získavajú body hráči, ktorí vo štvorhre zvíťazili.  Hráč /hráči/ nekompletného družstva, ktorý nastúpil /nastúpili/ aj do dvojhry aj do štvorhry a zvíťazil /zvíťazili / v oboch zápasoch, získava /získavajú/ body len z jedného zápasu, pre ktorý sa sám rozhodne / rozhodnú/. Toto uvedie kapitán dotknutého družstva v zápise o stretnutí. V opačnom prípade získava hráč body do rebríčka za víťaznú dvojhru.

 1. Platí pre ligy  OPEN : ak majú obe družstvá k dispozícii po troch hráčoch na stretnutie  a nepríde k dohode kapitánov o odohratí štvorhry, o tretí bod sa hrá ďalšia, tretia dvojhra.

Platí pre ligy  VET : po dohode kapitánov sa môžu odohrať tri dvojhry

 1. Platí všeobecne: ak majú obe družstvá k dispozícii po dvoch hráčoch na stretnutie a nedôjde k dohode kapitánov o odohratí štvorhry, odohrajú sa len dve dvojhry a tretí bod nezíska žiadne družstvo.
 2. Po dohode kapitánov sa v prípade, že na stretnutie príde u každého družstva po 5 ev. 6 hráčov, sa môže odohrať jedna dvojhra a dve štvorhry, ev. tri štvorhry. Po dohode kapitánov sa zápasy môžu odohrať na deväť gamov.
 1. Zápasy sa hrajú nasledovne:

a /  pre ligy  OPEN platí, že zápasy sa hrajú na dva vyhraté sety, za stavu 6:6 sa hrá skrátená hra.  Po druhom sete za stavu 1:1 môže byť 10 minútová prestávka

b /   pre ligy  VET  platí, že zápasy sa hrajú na dva vyhraté sety, za stavu 6:6 sa hrá skrátená hra. Po druhom sete za stavu 1:1 môže byť 10 minútová prestávka. Po dohode kapitánov sa môže odohrať  tretí set iba vo forme skrátenej hry buď do 7 alebo do 10.

Ak sa hráč v priebehu zápasu zraní a nemôže pokračovať ani po 10 minútach a kapitáni sa nedohodnú na dohrávke zápasu, prehráva zranený hráč zápas skrečom. Víťaz získava body pre družstvo i do súťaže jednotlivcov.

B / V. Zápis o stretnutí

 1. Zápis o stretnutí sa podáva výhradne elektronickou formou (mailom). Kapitán domáceho tímu posiela výsledky čo najskor po odohratí zápasu (ak sa stretnutie neodohrá v riadnom hracom termíne kompletné, kapitán posiela čiastočný výsledok aj s informáciou kedy sa bude neodohratý zápas dohrávať). Výsledky a informácie o zápase posiela domáce družstvo mailom na známe adresy naash.tips@gmail.coma ttl@puky.sk. Kópiu zápisu posiela aj kapitánovi hosťujúceho družstva.
 1. Termín odovzdania zápisu je do DRUHEJ NASLEDUJÚCEJ NEDELE!(príklad: zápis 1. kola musí byť poslaný do Nedele kedy sa hrá 3.kolo)  
 1.  V prípade kontumačného víťazstva napíše kapitán do mailu všetkých hráčov, ktorí by v danom stretnutí nastúpili. Títo hráči získavajú body pre družstvo i body do rebríčka jednotlivcov.

B / VI. Hráči, súpiska

 1. Základným dokladom každého družstva je riadne vyplnená súpiska, podpísaná kapitánom družstva a sekretárom RV TTL. Súpiska musí byť úplne a riadne vyplnená vo všetkých rubrikách podľa predtlače na k tomu určenom tlačive, vzor ktorého pre kapitánov zabezpečuje RV TTL pred začiatkom súťaže.
 1. Družstvo je tvorené a na súpiske uvedené minimálnym počtom 4 hráčov u líg OPEN i  VET bez stanovenia  maximálneho počtu. Súpisku je možné v priebehu súťaže doplniť ďalšími hráčmi, najneskôr však do termínu začiatku odvetnej časti súťaže v zmysle rozlosovania jednotlivých líg. Porušenie tohto bodu značí kontumáciu stretnutia v prospech súpera.
 1. Súpiska nadobúda platnosť podpisom kapitána družstva a sekretára RV  TTL. Riadne vyplnenú a kapitánom družstva podpísanú súpisku odovzdá kapitán dvojmo sekretárovi  RV  TTL na úvodnom  VZK pred začiatkom súťaže. Na VZK sekretár skontroluje správnosť a úplnosť vypísania súpisky, potvrdí ju svojim podpisom a originál vráti kapitánovi. Kópia ostáva u sekretára RV. Súčasne s predložením súpisky zaplatí kapitán družstva aj štartovné v hotovosti hospodárovi RV  TTL vo výške, ktorú stanovil RV na záverečnom  VZK  po ukončení predchádzajúceho súťažného ročníka. Správne vyplnená  a potvrdená súpiska spolu so zaplateným štartovným je zároveň prihláškou družstva do súťaže.
 1. Ak pred začatím súťaže je hráč uvedený na dvoch alebo viacerých súpiskách, bude registrovaný v tom družstve, za ktoré nastúpi v prvom zápase nového ročníka. Na ostatných súpiskách sa škrtne.
 1. V záujme zachovania rekreačného charakteru súťaže, hráči registrovaní v súťažiach družstiev  organizovaných STZ môžu hrať súťaže a turnaje  v TTL po dvoch rokoch od skončenia registrácie, s výnimkou hráčov, ktorí už v súťažiach  TTL hrali, alebo ich prvá registrácia v STZ bola až po dovršení 18 roku ich života.

B / VII. Povinnosti hráčov a družstiev

Usporiadateľom /domácim/ daného stretnutia je družstvo uvedené vo vylosovaní na prvom mieste.

Domáci je povinný:  

a / urobiť všetky prípravy a opatrenia pre regulérny priebeh stretnutia v stanovenom mieste a termíne podľa vylosovania

b / zabezpečiť riadnu a včasnú úpravu dvorca k danému času začatia stretnutia

c / dodať na stretnutie tri nové lopty

d / zabezpečiť doručenie zápisu zo stretnutia v stanovenom termíne

e / hlásiť najmenej 3 dni vopred kapitánovi súpera akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa daného stretnutia.

Hosťujúce družstvo je povinné:

a / dostaviť sa na stretnutie najmenej 15 minút pred začiatkom stretnutiab / pomáhať domácim pri zabezpečovaní poriadku a regulérnosti priebehu stretnutia

c / dodať na stretnutia tri nové lopty

Každý hráč je povinný:

a / na stretnutie nastúpiť včas a riadne športovo upravený

b / podriadiť sa rozhodnutiam a výrokom rozhodcu

c / zdržať sa akéhokoľvek nešportového správania voči súperovi, rozhodcovi i divákom, zdržať sa hlasitého, nešportového, príp.neslušného až vulgárneho komentovania, či poznámok na adresu súpera, rozhodcu, divákov, príp. vlastnej hry

d / zamedziť rušenie súpera prijímaním rád a pokynov zo strany svojich spoluhráčov alebo fanúšikov počas hry.

B / VIII.  Rozhodovanie, lopty

 1. Hráči si môžu rozhodovať sami. Ak sa nedohodnú, určí sa rozhodca z radov nehrajúcich hráčov alebo divákov, príp. losovaním
 1. Rozhodca rozhoduje s konečnou platnosťou a hráči sú povinní podriadiť sa jeho rozhodnutiam.Rozhodca je povinný rozhodovať podľa svojho svedomia spravodlivo a objektívne.
 1. Za porušenie etiky hry / odhadzovanie rakety, odpaľovanie lopty, nevhodné protesty, poznámky voči súperovi, rozhodcovi, divákom, ďalej prijímanie rád v priebehu hry, zdržiavanie hry a pod. /  je rozhodca povinný udeľovať nasledovné tresty – penalty: slovné napomenutie, strata lopty, strata hry, strata setu, ukončenie zápasu. Tieto skutočnosti uvedie domáci kapitán na zadnú stranu zápisu o stretnutí. Vyjadrenie môže napísať aj kapitán hosťujúceho družstva.
 1. Na stretnutie dodá každé družstvo po tri nové lopty schválené medzinárodnou tenisovou federáciou. Ak nepríde k dohode o značke lôpt, rozhodne domáci kapitán, s akými loptami sa bude hrať. Štvorhra sa hrá s loptami z prvej skončenej dvojhry. V prípade odohrania stretnutia na jednom kurte, lopty do štvorhry dáva domáce družstvo.

C / ORGANIZÁCIA  SÚŤAŽÍ  JEDNOTLIVCOV

C / I.  Všeobecné  ustanovenia

 1. Súťaže jednotlivcov sa členia na dvojhru a štvorhru  OPEN  a dvojhru a štvorhru VET
 1. Hlavnou súťažou jednotlivcov je  GRAND  PRIX  TTL. Skladá sa z:

a / Ligového pohára – hráči získavajú body do GP  TTL  zo súťaže družstiev v dvojhre i štvorhre  OPEN  a  zo súťaže družstiev v dvojhre i štvorhre  VET

b / turnajov  GP  TTL  poriadaných jednotlivými družstvami v dvojhre i štvorhre  OPEN  a turnajov  GP  TTL  poriadaných jednotlivými družstvami v dvojhre i štvorhre  VET

c / vrcholných turnajov – MTaO  v dvojhre a v štvorhre  OPEN  a  MTaO v dvojhre a v štvorhre  VET. Tieto turnaje organizuje  RV  TTL. /MTaO -Majstrovstvá Trnavy a okolia/

C / II.  Organizácia turnajov  GP  TTL ,  propozície

 1. Turnaje MTaO  organizuje  RV  TTL, ostatné turnaje podľa možností jednotlivé družstvá.
 1. Turnaje MTaO sú poriadané  v termínoch, ktoré stanoví RV pred začiatkom súťaže, ostatné sú  poriadané v ľubovoľných termínoch. Kapitáni družstiev, prípadne jednotlivci, ktorí plánujú organizovať turnaje GP, nahlásia RV  termíny  turnajov najmenej 14 dní pred ich konaním, aby mohli byť zverejnené na webovej stránke  TTL . Včasné nahlásenie termínu konania turnajov a ich zverejnenie je podmienkou ich zaradenia do GP a tým aj do bodovania jednotlivcov. Organizátor turnaja GP môže okrem RV oboznámiť všetkých kapitánov s propozíciami turnaja vlastnými prostriedkami. 14 – dňová lehota na oboznámenie pred jeho konaním ostáva zachovaná.
 1. Hráč sa môže zúčastniť ľubovoľného počtu turnajov, do celkového hodnotenia sa mu zarátavajú všetky výsledky, ktoré na turnajoch dosiahol, a to v každom druhu bodovania, t.j. v dvojhre a štvorhre zvlášť.
 1. Začiatok, prezentácia a losovanie v deň otvorenia turnaja sa riadia podľa organizačných pokynov usporiadateľa turnaja. Vedenie turnaja tvorí : riaditeľ turnaja, zástupca riaditeľa / tajomník /, hlavný rozhodca.
 1. Prihlásiť sa možno dopredu ústne alebo písomne alebo v deň otvorenia turnaja pred losovaním. Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči uvedení na súpiskách TTL v danom ročníku.
 1. Hrá sa systémom, ktorý určí organizátor turnaja a  ktorý musí  byť známy  najneskôr v deň uskutočnenia turnaja, pred losovaním. Pokiaľ nie je stanovené inak, porazený hráč rozhoduje, víťaz upravuje kurt.
 1. Povinnosti hráčov:  dostaviť sa včas na turnaj, pri oneskorenom príchode nebudú hráči zaradení do losovania. Byť vedeniu turnaja neustále k dispozícii, vzdialiť sa len s vedomím vedenia turnaja. Byť tenisovo upravený a pokiaľ nie je určené inak, priniesť tri nové lopty. Plne rešpektovať pokyny vedenia turnaja a propozícií. Do 5 minút po vyzvaní nastúpiť na zápas, v opačnom prípade skreč. Ak sa hráč vopred prihlási na turnaj a z rôznych príčin sa ho nemôže zúčastniť, včas oznámi vedeniu turnaja svoju neprítomnosť.
 1. Povinnosti usporiadateľa:  vylosovať turnaj verejne pred hráčmi, nasadenie do turnaja vykonať podľa platného rebríčka. Do sedem dní po skončení turnaja zabezpečiť doručenie výsledkov sekretárovi  RV  TTL. Zabezpečiť hladký a nerušený priebeh turnaja.
 1. Pokiaľ nie je stanovené inak, hráč môže v priebehu jedného turnajového dňa odohrať najviac tri zápasy vo dvojhre a štyri zápasy vo štvorhre.
 1. V prípade, že organizátor turnaja chce uplatniť iné pravidlá jeho riadenia, ktoré sú odlišné od daných propozícií, alenie  sú  v  rozpore  s  platnými  tenisovými  pravidlami a

SaHP  TTL, je povinný o tom včas informovať  RV  TTL a ostatných zúčastnených hráčov.

 1. Organizátor turnaja môže v záujme pokrytia výdavkov  spojených s organizáciou turnaja vyžadovať od zúčastnených hráčov štartovné. Výšku štartovného zváži a stanoví usporiadateľ turnaja, ktorý ho môže použiť podľa vlastného uváženia.
 1. Organizátor turnaja môže nepripustiť do turnaja hráča, ktorý v predchádzajúcom ročníku závažným spôsobom porušil propozície turnaja.

C / III.  Bodovanie v súťažiach jednotlivcov

 1.  Bodovanie jednotlivcov je členené samostatne na dvojhru a štvorhru rovnako v ligách  OPEN  i   VET a od sezóny 2022 aj na OPEN 1.liga – 2.liga DVOJHRA.  Za víťazstvo v zápase v súťaži družstiev získava hráč body – vo štvorhre obaja hráči – nasledovne:

1a     I.  liga, II. liga, VET 50+ vo dvojhre    –     4  body  (I. a VET -platí aj pri štvorhre)
1b     II. liga vo štvorhre        2  body

1c     Vo všetkých ligových súťažiach vo dvojhrách budú v každom novom  súťažnom ročníku hráčom pridelené bonusové body /ďalej iba bb / nasledovne :

prvých 5 hráčov v konečnom rebríčku predchádzajúceho súťažného ročníka  obdrží  3  bb,

hráči na 6.až  10. mieste obdržia 2  bb. Vo Veteránskej lige to budú prví traja hráči /3bb/ a hráči na 4.-6. mieste obdržia 2 bb.

Tieto bb spolu s bodmi za víťazné stretnutie budú do konečného hodnotenia jednotlivcov vo dvojhre zapísané tomu  hráčovi,  ktorý zohrá s bonusovo ohodnoteným hráčom víťazné stretnutie.

1d     Vo všetkých ligových súťažiach vo štvorhrách budú v každom novom súťažnom ročníku hráčom pridelené bb nasledovne:

prvých 10 hráčov v konečnom rebríčku štvorhry predchádzajúceho súťažného ročníka obdrží po 4 bb. Hráči na 11. až 20. mieste obdržia  2 bb.  Súčet  bb  súťažnej  dvojice  tak  môže  dosiahnuť buď 8 bb, 6 bb, 4 bb, 2 bb alebo 0 bb.  Súčet  bb  plus body za víťazné stretnutie budú do konečného hodnotenia jednotlivcov vo štvorhre pripísané tej súťažnej dvojici, ktorá zohrá s bonusovo ohodnotenou dvojicou víťaznné stretnutie, a  to polovicu bb pre každého hráča víťaznej dvojice. Vo veteránskej lige to bude polovica – prvá päťka 4bb a 6.až 10. miesto 2bb.

 1. Turnaje jednotlivcov sú členené do kategórie MTaO, A, B, C. (netýka sa turnajov VET 50+, turnaje veteránov sa bodujú vždy podľa počtu účastníkov) Kritériom pre zaradenie turnaja do príslušnej kategórie je počet zúčastnených hráčov , vo štvorhre počet dvojíc nasledovne: 
 dvojhraštvorhra
A15 a  viac10 a viac
B10 – 147 – 9
C6-94-6
pod 6pod 4

——————————————–

„- hráčom sa počítajú 4 body za výhru
Počet bodov získaných na turnaji je závislý od úrovne posledného zápasu na turnaji, pričom  turnaje  MTaO sú zaradené do kategórie  A  bez ohľadu na počet účastníkov:

 VíťazFinalistaSemifinalistapoz.
MTaO, A3325181,3
B2619132,3
C221592,3

Pozn. 1:  Hráč,ktorý sa  na turnaji MTaO, resp.  A  neprebojuje do SF, získava za každý víťazný zápas  4  body. Hráč, ktorý prehrá v prvom kole, získa  1 bod.

Pozn. 2:   Hráč, ktorý sa na turnajoch  B, C  neprebojuje do SF, získava za každý víťazný zápas  3  body. Hráč, ktorý prehrá v prvom kole, získa 1 bod.

Pozn. 3:   Hráč, ktorý zvíťazí v predkole získa 1 bod + postup do I.kola s možnosťou zisku ďalšieho bodu v prípade prehry. V prípade víťazstva získa body podľa Pozn. 1., príp. 2. Za prehratý zápas v predkole získava hráč 1 bod.

 1. Organizovanie a bodovanie turnajov GP hraných nie „pavúkovým“ systémom, ale v skupinách sa riadi nasledovnými atribútmi:

3a  Počet hráčov alebo dvojíc je stanovený do 12 vrátane. Skupiny  určí  podľa počtu hráčov alebo dvojíc organizátor turnaja. Nasadenie hráčov sa prevedie podľa platného rebríčka.

3b  Za účasť na turnaji získava každý hráč 1 bod.

3c  Za každý vyhratý zápas získava každý hráč  2 body.

3d  Prémiové body:  víťaz turnaja získava  + 6 body, finalista  + 4 body,  semifinalisti+ 2 bod.

3e   Organizátor  turnaja  môže  určiť skupinový  systém priebehu turnaja aj pri účasti vyššej ako 12 hráčov, resp. dvojíc.  Je  to však podmienené väčšinovým súhlasom hráčov, zúčastnených na danom turnaji.

C / IV.  Hodnotenie jednotlivcov

 1. Hodnotenie jednotlivcov Grand  Prix  TTL je členené na dvojhru a štvorhru  OPEN  a  na dvojhru a štvorhru  VET a predstavuje hodnotenie najlepších jednotlivcov v oboch kategóriách TTL. Do hodnotenia  GP  TTL  sa zarátavajú body získané z :

a/  Ligového pohára
b/  turnajov  GP  TTL
c/  turnajov  MTaO.

 1. Ligový pohár je hodnotenie jednotlivcov zo súťaže družstiev  OPEN  a  VET  v jednotlivých ligách samostatne.  Hodnotí sa  5  najlepších hráčov v každej lige, ktorí v ligových zápasoch dosiahli najväčší počet bodov v dvojhre i vo štvorhre spolu.

C / V.  Rebríčky

 1. Na základe dosiahnutých výsledkov za uplynulý súťažný ročník TTL sa zostavujú rebríčky v dvojhre a štvorhre  OPEN  a  vo dvojhre a štvorhre  VET. Tieto rebríčky predstavujú poradie najlepších hráčov predošlého súťažného ročníka a sú zostavené ako súčet bodov získaných v :

a/  Ligovom pohári

b/  turnajoch  GP  TTL

c/  turnajoch  MTaO

 1. Rebríčky slúžia ako podklad pre vyhodnotenie víťazov a najlepších hráčov na záverečnom VZK.
 1. Ďalej rebríčky slúžia ako podklad pre nasadzovanie hráčov do turnajov počas celého budúceho súťažného ročníka TTL. O nasadení rozhoduje poradie hráčov z rebríčka predošlého ročníka. Vo štvorhre rozhoduje vyšší súčet získaných bodov oboch hráčov dvojice. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých dvojíc, o nasadení rozhodne žrebovanie.

D / VÍŤAZ  SÚŤAŽE,  ODMENY,  CENY

D / I.  Víťaz  súťaže

 1. Víťazom súťaže družstiev  TTL  sa stáva víťazné družstvo I.ligy  OPEN
 1. Víťazom súťaže jednotlivcov TTL vo dvojhre  sa stáva víťaz GP TTL  OPEN.
 1. Víťazom súťaže jednotlivcov  TTL  vo štvorhre sa stáva víťaz GP TTL  OPEN.
 1. Víťazi súťaže družstiev   TTL  sú vyhlasovaní aj v kategóriách II.liga OPEN,  VET 50+

D / II.  Odmeny, ceny v súťaži družstiev a jednotlivcov

 1. Víťazné  družstvo TTL  obdrží   pohár  za  víťazstvo. (po dohode s RV TTL može dostať pohár každý člen tímu- platí aj pre 2. a 3.)
 1. Pohárom za umiestnenie v uplynulom súťažnom ročníku  TTL  sa odmeňujú aj druhé a tretie družstvo I.ligy  OPEN, pohárom za víťazstvo a umiestnenie sa odmeňujú prvé tri družstvá  VET 50+ ligy.
 1. Víťaz súťaže jednotlivcov  GP  TTL  OPEN  vo dvojhre obdrží na záverečnom VZK   pohár za víťazstvo  a  vecnú cenu.
 1. Trofejou za umiestnenie na druhom a treťom mieste vo dvojhre TTL  sa odmeňujú hráči v kategórii  GP  TTL  OPEN.
 1. Víťaz súťaže jednotlivcov  GP  TTL  OPEN  vo štvorhre obdrží na záverečnom VZK   pohár za víťazstvo  a  vecnú cenu.
 1. Trofejou za umiestnenie na druhom a treťom mieste vo štvorhre TTL  sa odmeňujú hráči v kategórii  GP  TTL  OPEN.
 1. Víťaz súťaže jednotlivcovTTL  vo dvojhre VET  obdrží na záverečnom VZK  pohár  za víťazstvo  a  vecnú cenu.
 1. Trofejou za umiestnenie na druhom a treťom mieste vo dvojhreTTL  sa odmeňujú hráči v kategórii  VET.
 1. Víťaz súťaže jednotlivcovTTL  vo štvorhre VET  obdrží na záverečnom VZK pohár za víťazstvo  a  vecnú cenu.
 1. Trofejou za umiestnenie na druhom a treťom mieste vo štvorhre TTLsa odmeňujú hráči v kategórii  VET.
 1. Päť  najúspešnejších  hráčov  z  Ligového  pohára  I. ligy  i  II. ligy  – OPEN  i  VET –

/ podľa súčtu bodov za dvojhru a štvorhru / bude odmenených vecnou cenou na záverečnom VZK.

E / ORGANIZAČNÉ    USTANOVENIA

E / I.  Riadiaci  výbor

 1. Riadiaci výbor  TTL  riadi a spravuje celú súťaž. Volí sa na návrh predsedu RV vždy na jednu sezónu na VZK.
 1. RV  je povinný:

a/   včas informovať kapitánov všetkých družstiev o všetkých dôležitých udalostiach TTL: prihlášky do súťaže, súpisky, adresáre, vylosovanie súťaží, turnaje, zmeny v SaHP a pod.

b/ pre všetky družstvá včas zabezpečiť potrebnú dokumentáciu: adresár, súpisky, vylosovanie, rebríčky, zápisy o stretnutí a pod.

c/  dbať na dodržiavanie termínovej listiny vylosovania a dodržiavanie ustanovení SaHP  TTL

d/  pre informovanie všetkých členov  TTL  prednostne a pravidelne využívať  internetovú stránku  TTL so súčasnou adresou: www.pega.sk  a tiež využívať v nej uvedené jednotlivé elektronické adresy členov RV TTL.

 1. RV  má právo:

a/   poveriť niektoré družstvo organizovaním turnaja, ktorého vyhlasovateľom je RV  TTL

b/ určiť náhradný termín stretnutia, ktoré sa vinou vyššej moci neodohralo ani v náhradnom termíne dohodnutom  kapitánmi. Družstvá sú povinné tento termín rešpektovať

c/   trestať za porušenie SaHP hráča, kapitána, príp. družstvo podľa SaHP,  F / 1

d/   zvolávať a viesť  VZK

e/   kooptovať do RV  TTL  nového člena

f/   schvaľovať súpisky družstiev

 1. RV sa schádza podľa potreby a zvoláva ho predseda RV. Na zasadnutia RV môžu byť prizvaní zástupcovia družstiev, kapitáni, hráči, revízor  RV  TTL.

F / TRESTY,  SANKCIE

 1. Za vážne porušenie ustanovení SaHP môže RV  TTL uplatniť voči hráčovi, kapitánovi, či družstvu tieto tresty:

a/   napomenutie s výstrahou / hráčovi /

b/  zákaz štartu v jednom alebo vo viacerých zápasov v súťaži družstiev alebo turnajoch GP  TTL  / hráčovi /

c/   zákaz vykonávať funkciu kapitána / hráčovi /

d/   vylúčenie zo súťaže / hráčovi /

e/   anulovanie – kontumácia zápasu, príp. celého stretnutia / družstvu /

f/   odpočítanie bodov po skončení súťaže / družstvu /

g/   preradenie do nižšej súťaže / družstvu /

h/   vylúčenie zo súťaže / družstvu /.

 1. Podkladom pre udelenie trestov môžu byť pripomienky kapitánov uvedené v zápise o stretnutí alebo samostatne písomne podané pripomienky na RV  TTL.  Členovia RV  TTL  môžu  zisťovať oprávnenosť pripomienok tak, aby rozhodovanie o vine a treste bolo objektívne.

V Trnave  Január 2018                                                          Za   RV  TTL  P.Diener, v.r.

 

TRNAVSKÁ TENISOVÁ LIGA